Iesnieguma iesniegšanai elektroniski caur Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

https://bis.gov.lv/bisp

Iesniegums Ķekavas novada Būvvaldei

Iesniegums brīvā formā

Ķekavas novada Būvvaldes veidlapas

Iesniegums par atzīmes veikšanu/saskaņošanu (ATKĀRTOTI) (būvniecības iecerēm, izmaiņu projektiem un topogrāfijām)

Iesniegums par atzīmes veikšanu/saskaņošanu (PIRMREIZĒJI) (būvniecības iecerēm, izmaiņu projektiem un topogrāfijām)

Iesniegums izziņai par būves/ju neesību dabā

Iesniegums būvvatļaujas pārreģistrēšanai

Iesniegums par būvētāja/būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Iesniegums izziņai par jaunbūvi

Iesniegums par atzīmes veikšanu (par būvdarbu uzsākšanas vai pabeigšanas nosacījumu izpildi)

Pieteikums rakšanas darbu veikšanai

Ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanas pieprasījums

 Iesniegums reklāmu izvietošana/saskaņošana

iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta AR piesaisti zemei projekta saskaņošanu

iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta BEZ piesaisti zemei projekta saskaņošanu


 

 Detalizētu būvniecības procesu nosaka Ministru kabineta noteikumi www.likumi.lv

 

Vispārīgie būvnoteikumi MK Nr. 500

 

Būvdarbu vadītāja saistību raksts (pdf formātā)

Būvuzrauga saistību raksts (pdf formātā)

 

 

Arhīvu likums un Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15"Būvobjektu saturs un noformēšana"

Lietas apliecinājuma ieraksts

 

Būvniecības likums

Ēku būvnoteikumi (MK Nr. 529)

 1. Apliecinājuma karte (izstrādes procesā)
 2. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu (izstrādes procesā)
 3. Būvniecības iesniegums (izstrādes procesā)
 4. Paskaidrojuma raksts (izstrādes procesā)

 

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība (MK Nr. 501)

 1. Būvniecības iesniegums (izstrādes procesā)
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (izstrādes procesā)

 

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (MK Nr. 550)

 1. Paskaidrojuma raksts (izstrādes procesā)
 2. Būvniecības iesniegums (izstrādes procesā)
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (izstrādes procesā)

 

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (MK Nr. 253)

 1. Būvniecības iesniegums (izstrādes procesā)
 2. Apliecinājuma karte (izstrādes procesā)
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācija (izstrādes procesā)
 4. Paskaidrojuma raksts (izstrādes procesā)

 

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi (MK Nr. 573)

 1. Apliecinājuma karte (izstrādes procesā)
 2. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijaivai būves nojaukšanu (izstrādes procesā)
 3. Būvniecības iesniegums (izstrādes procesā)
 4. Paskaidrojuma raksts (izstrādes procesā)

 

Autoceļu un ielu būvnoteikumi (MK Nr. 633)

 1. Apliecinājuma karte(izstrādes procesā)
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (izstrādes procesā)
 3. Būvniecības iesniegums (izstrādes procesā)
 4. Paskaidojuma raksts (izstrādes procesā)

  

 

 

  Drukāt